Thế chấp bất động sản

We Home Loan

  • Lãi suất từ 10.0%/năm
  • Kỳ hạn vay đến 30 năm
  • Hạn mức tối đa 80% giá trị tài sản đảm bảo
Thế chấp xe

My Car Loan

  • Lãi suất từ 10.6%/năm
  • Kỳ hạn vay đến 07 năm
  • Hạn mức tối đa 80% giá trị xe