Thay đổi về dịch vụ thông báo biến động số dư qua SMS

Woori Bank xin thông báo thay đổi về dịch vụ thông báo biến động số dư qua SMS như sau:

■ Nội dung thay đổi:

– Ngừng gửi tin nhắn SMS về trả lãi tài khoản thanh toán.

■ Ngày dự kiến áp dụng:

– 9 tháng 5 năm 2022 (thứ 2)

■ Lưu ý

– Các nội dung thông báo khác qua SMS không đổi.

– Quý khách vui lòng sử dụng dịch vụ thông báo trên Woori WON Banking để nhận thông báo trả lãi tài khoản thanh toán.