Ưu đãi lên đến 50% với Be

Nội dung ưu đãi:

 •  Ưu đãi 1: Người dùng mới
  (i) Điều kiện: Chủ thẻ hưởng chưa liên kết Thẻ Woori Visa Debit và Credit hoặc trong ba (03) tháng gần đây nhất không còn sử dụng Thẻ Ưu đãi trên Kênh Ưu đãi
  (ii) Ưu đãi: Giảm 50% (tối đa 50.000 VNĐ) cho giao dịch beBike, beCar, beDelivery đầu tiên bằng Thẻ Ưu đãi trong suốt thời hạn khuyến mại
 • Ưu đãi 2: Người dùng hiện hữu
  (i) Điều kiện: Tất cả các Chủ thẻ Woori Visa Debit và Credit
  (ii) Ưu đãi:
  • beBike: Giảm 10.000 Việt Nam đồng cho mỗi chuyến beBike tối thiểu 30.000 Việt Nam đồng mỗi tháng với Thẻ Ưu đãi trong suốt thời hạn khuyến mại
  • beCar: Giảm 20.000 Việt Nam đồng cho mỗi chuyến beCar tối thiểu 60.000 Việt Nam đồng mỗi tháng với Thẻ Ưu đãi trong suốt thời hạn khuyến mại.

Thời hạn: 27/09/2022~31/03/2023

Kênh ưu đãi: Ứng dụng di động Be, do Be sở hữu và quản lý