Trung tâm xét nghiệm Điag

Nội dung ưu đãi:

  • Ưu đãi 5% cho các danh mục xét nghiệm
  • Ưu đãi 10% cho các gói xét nghiệm trên giá trị hoá đơn

Thời gian: 01/07/2022 – 01/07/2023

Địa điểm: Toàn quốc