GS25

Chi tiết ưu đãi

  • Giảm 3% trên giá trị hóa đơn

Thời hạn ưu đãi

  • Đến 31/12/2021

Địa điểm áp dụng